Privacy Policy - Dutch

WERKINGSSFEER EN TOEPASBAARHEID

Dit beleid stelt de norm vast voor het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonsgegevens.  Dit heeft betrekking op alle persoonsgegevens die in elektronische vorm op deze website worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of overgedragen.

Doel

Lees dit beleid aandachtig door, aangezien hierin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder uw persoonsgegevens door HRC worden gebruikt. Als u niet akkoord gaat met dit gebruik, dient u deze voorwaarden niet te accepteren en zullen uw persoonsgegevens niet door HRC worden opgeslagen of gebruikt.

Gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden door HRC tijdens de normale bedrijfsvoering verzameld, opgeslagen en verwerkt, onder meer via deze website. HRC gebruikt deze informatie voor analyses, communicatie, marketing- en verkoopdoeleinden. Dat kan inhouden dat deze gegevens worden gebruikt om persoonlijk en ongevraagd contact met u op te nemen via post, e-mail en telefoon. Wanneer u dit beleid accepteert, gaat u akkoord met de voorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens door HRC dient in overeenstemming te zijn met de hierin verkregen toestemming. HRC zal opnieuw toestemming vragen als persoonsgegevens worden gebruikt voor een ander dan het hierin vermelde doel.

  • Als u niet akkoord gaat met dit gebruik, dient u deze voorwaarden niet te accepteren en zullen uw persoonsgegevens niet door HRC worden opgeslagen of gebruikt.

Met persoonsgegevens wordt het volgende bedoeld:

De term 'persoonsgegevens' duidt op gegevens die betrekking hebben op een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie, eventueel in samenhang met andere informatie. Veelvoorkomende voorbeelden van persoonsgegevens die door HRC tijdens haar dagelijkse activiteiten kunnen worden gebruikt, omvatten o.a. namen, adressen, e-mailadressen, samenwerking met commerciële organisaties (klanten), gebruikersgeschiedenis en profielen van onze website, telefoonnummers en andere contactgegevens.

HRC verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens, waarmee het volgende wordt bedoeld:

De term 'gevoelige persoonsgegevens' duidt op gegevens van een persoon met betrekking tot de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid of toestand en het begaan of vermeende begaan van een strafbaar feit.

Gelieve dit soort informatie niet te verstrekken.

Gegevensoverdracht

In aanvulling op het beoogd gebruik zoals hierboven beschreven, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door HRC kunnen worden overgedragen aan de VS, aan een land binnen de Europese Economische Ruimte en aan elk land buiten de VS en de Europese Economische Ruimte indien dat land voldoende bescherming van persoonsgegevens waarborgt.  HRC heeft een overeenkomst ondertekend met HRC Inc. waarin de modelcontractbepalingen ("SCC") zijn opgenomen zoals vastgelegd in de EU-richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens (95/46/EG). Business units van HRC in de Verenigde Staten dienen altijd de privacybeginselen van persoonsgegevens zoals opgenomen in de SCC op te volgen, die uitgebreider zijn dan de dienovereenkomstige bepalingen van dit beleid. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden overgedragen aan andere landen zodra is vastgesteld dat deze landen voldoende bescherming bieden.

HRC mag persoonsgegevens van een individu delen met derden wanneer dat is vereist voor de normale bedrijfsactiviteiten, zoals het aanbieden van diensten en producten aan patiënten, zorgverleners en medewerkers.

Verdere doorgifte

HRC zal alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor de hierin genoemde doeleinden. HRC ziet erop toe dat haar acties in overeenstemming zijn met de verleende toestemming, in aanvulling op wet- en regelgeving. Door middel van contractuele bepalingen en/of schriftelijke overeenkomsten ziet HRC erop toe en eist HRC van deze derden dat een basisprivacy- en -informatiebeveiliging wordt nageleefd in overeenstemming met de hierin genoemde beginselen.

  • Als u niet akkoord gaat met deze doorgifte, dient u deze voorwaarden niet te accepteren en zullen uw persoonsgegevens niet door HRC worden opgeslagen of gebruikt.

Beveiliging

HRC neemt redelijke voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van administratieve, technische, personeels- en fysieke maatregelen, ter bescherming van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of verkeerd gebruik en ongeoorloofde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging, en diefstal.

Wettelijke uitzonderingen

Onder bepaalde beperkende of uitzonderlijke omstandigheden mag HRC, zoals is toegestaan of vereist door de toepasselijke wetten en verplichtingen, persoonsgegevens beschikbaar stellen buiten de werkingssfeer van dit beleid. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn onder meer: onderzoek naar specifieke beschuldigingen van overtreding of criminele activiteit; bescherming van onze werknemers, het publiek of HRC tegen schade of overtreding; samenwerking met handhavingsinstanties; controleren van financiële resultaten of compliance-activiteiten; reageren op wettelijke verzoeken of juridische processen; voldoen aan wettelijke of verzekeringseisen of verdediging van juridische claims of belangen; naleving van arbeidswetgeving of -overeenkomsten of andere wettelijke verplichtingen; inning van schulden; bescherming van de informatiemiddelen van HRC; in noodgevallen; wanneer vitale belangen op het spel staan.

Controle en handhaving

HRC verplicht zich ertoe de voortdurende naleving van dit beleid en de toepasselijke privacywetgeving, voorschriften en verplichtingen te controleren en te handhaven.

Alle potentiële, schijnbare of werkelijke schendingen van dit beleid dienen te worden gemeld aan HRC. HRC verplicht zich ertoe de kwesties op een toegewijde wijze te onderzoeken en te behandelen en de klagende partij op de hoogte te houden van de voortgang of resultaten van een onderzoek.

 

Verwijdering van persoonsgegevens

HRC behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment naar eigen goeddunken persoonsgegevens uit haar systeem te verwijderen.

Voorrang

In geval van een conflict tussen dit beleid en toepasselijke wet- of regelgeving, heeft de laatste voorrang.

Afmelden

U kunt HRC op elk moment verzoeken: 1) uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen, voor zover technisch mogelijk; 2) verder gebruik te beëindigen en 3) persoonsgegevens te corrigeren.